top of page

איתור שוחות קבורות

חברת מאיה מ.י. איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בע"מ מתמחה באיתור, מיפוי וסימון של כל סוגי התשתיות, לרבות פריסת שוחות ואיתור שוחות קבורות.
פריסת שוחות 

פריסת שוחות כוללת מדידה מדויקת של שוחות קיימות לתשתיות שונות. אנו מספקים מדידות של חללים פנימיים בתוך השוחה וסימון כל התשתיות שעוברות בה. שרטוט של פריסת שוחותנעשה ע"י צוות מקצועי מוסמך ומנוסה. מדידות אלו חשובות הן לבעלי התשתיות עצמם והן למהנדסים ואדריכלים. את המדידות עצמן אנו מבצעים באופן מוקפד, בהתאם לכל דרישות הבטיחות שבחוק, ובליווי ציוד חילוץ ייעודי לסוג זה של עבודות וגלאי גז. בסיום המדידה בשטח, נרשמים הנתונים על גבי שרטוטים מקצועיים ומדויקים.

לחברתנו יש את כל הניסיון, המיומנות והציוד הנדרש עבור איתור שוחות קבורות, הן לבעלי התשתיות והן לפתרון בעיות ותכנון מרחבי. כמו כן, באמצעות מערכת שאיבת עפר, תוכל חברת מאיה לחשוף את השוחות הקבורות, במידת הצורך וללא פגיעה בסביבה.

בזכות 30 שנות ניסיון, מבוצעות כל העבודות לאיתור ומיפוי תשתיות תת-קרקעיות, הכוללות, בין היתר, פריסת שוחות, איתור שוחות קבורות, ברמה מקצועית שאין שני לה.

העבודות כוללות בין היתר את הפעולות הבאות:
  • ביצוע סקר מקדים לחפירה, המיועד למנוע פגיעה בתשתיות קיימות מתחת לקרקע
  • איתור כל התשתיות והשוחות בשטח נתון, לרבות כאלו שהינן מתכתיות או אל מתכתיות ואיתור חללים תת קרקעיים. כל זאת, באמצעות ציוד ואלקטרו-מגנטי ואלקטרו-אקוסטי חדשני מתוצרת חברות מובילות בעולם
  • סימונן של התשתיות באמצעות יתדות או צבע, לפי דרישת הלקוח
  • עריכת מדידות עומק לרבות מדידות של עומק אבסולוטי, הן של התשתיות והן של השוחות
  • מיפוי כל התשתיות התת קרקעיות והשוחות בשטח הנתון על גבי שרטוט אוטוקאד
bottom of page