top of page

RMLD-IS

לכל הפריטים בתחום : 

RMLD-IS

SEWERIN – גרמניה

טכנולוגיית לייזר מהפכנית לזיהוי מרחוק של דליפות גז
Sewerin RMLD-IS גלאי דליפת מתאן, הוא המכשיר הראשון בדור של גלאי לייזר המאפשרים לעבוד בצורה חדשה
לחלוטין. ניתן להשתמש ב- RMLD-IS לאיתור דליפות גז באזורים בעלי נגישות קשה או מוגבלת.
מאחר וקרן הלייזר של RMLD-IS עוברת דרך ענן מתאן, היא "סופגת" לתוכה טווח מסוים של אור אינפרא אדום. זה
מאפשר למשתמש לזהות את הדליפה ממרחק בטוח. מכשיר זה נועד אך ורק לגילוי מתאן ואין לו רגישות צולבת ביחס
לפחמימנים אחרים.
ביצוע מדידה ממרחק של עד 30מ'
ללא רגישות צולבת ביחס לפחמימנים אחרים
שילוב את בדיקה עצמית עם פונקציית התאמה המבטיחה תפקוד תקין של ההתקן.
במהלך הביצוע המכשיר מנתר ברציפות מספר פרמטרים, כדי לוודא שהוא פועל כראוי
מספק התראה קולית והודעת שגיאה נוספת בתצוגה

bottom of page