top of page

Water projects

Locating Water Leaks

סקר פחת לאיתור דלף תת קרקעי

סקר פחת לאיתור דלף תת קרקעי בכל הישוב קיסריה ואזור התעשייה

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

סקר פחת ואיתור נזילות

סקר פחת לאיתור דלף תת קרקעי בכרמיאל. איתור הנזילות תוך התייחסות לכמות אובדן המים וחישוב סך האיבוד המשעור בעלות כספית

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

איתור נזילות תת קרקעיות

איתור נזילות תת קרקעיות במתחמי רכבת ישראל באמצעות קבלני משנה

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

איתור נזילות וביצוע סקרי פחת

איתור נזילות תת קרקעיות וביצוע סקרי פחת עבור תאגידי מים רבים ברחבי הארץ.

סקר פחת בעיר צפת

סקר פחת ואיתור דליפות באורך צנרת כ 190 ק"מ 

bottom of page