top of page

Pumping projects

Excavating and soil pumping

שאיבות עפר

פרויקטים במתחמי אינטל (באמצעות קבלני משנה)- לפני ביצוע קידוחים חובה לבצע חישוף\שאיבת עפר בנק' הקידוח על פי הנחיות עבודה באינטל.

שאיבות עפר

פרויקט הקמת הרכבת הקלה בתל אביב עבור נת"ע- שאיבות עפר לפני קידוחי ניסיון

שאיבות עפר

וולפמן תעשיות- שאיבות מבורות עודפי ייצור. שימוש במערכת לצורך ניקוי בורות במפעלי ייצור במקום עבודה ידנית- יעול ומהירות הביצוע.

שאיבות עפר

חישוף תשתיות "חיוניות" על פי דרישה של חברות התשתיות (קצא"א, תש"ן, מקורות, צה"ל...) על מנת למנוע פגיעה בתשתיות במהלך חפירות.

שאיבות עפר

חברת קדישא- פרויקט זיהוי כשלים במערכת הניקוז בבית העלמין קרית שאול.

שאיבות עפר

חישוף תשתיות "חיוניות" על פי דרישה של חברות התשתיות (קצא"א, תש"ן, מקורות, צה"ל...) על מנת למנוע פגיעה בתשתיות במהלך חפירות.

bottom of page